Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2018

lenifca
12:56
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
lenifca
12:54
4296 04ac 500
Reposted from4777727772 4777727772 viacatchmelater catchmelater
lenifca
12:54
7337 bb0c 500
Reposted fromsoviolently soviolently viabarock barock
lenifca
12:54
3520 db5e
Reposted from4777727772 4777727772 viacatchmelater catchmelater
lenifca
12:53
1771 8e0f 500
Reposted fromgosand gosand viayouareadonkey youareadonkey
lenifca
12:52
2374 74a2
Reposted fromnazarena nazarena viaescape-artist escape-artist
lenifca
12:47
5179 3156 500
Reposted fromlubiew0 lubiew0 viadirtyliar dirtyliar
lenifca
12:46
lenifca
12:45
9350 7078
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viakoprobo koprobo
lenifca
12:43
0329 5d2c
Jeden z najsmutniejszych gifów świata
lenifca
12:42
-Wszyscy dziś w takim biegu, a Pani? Pani nigdzie się nie śpieszy?
-Nie
-Czemu?
-Na mnie nikt nie czeka.
— znalezione
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viabadblood badblood
lenifca
12:41
lenifca
12:41
6224 420c 500
Reposted fromzciach zciach viaamphetaminelogic amphetaminelogic
lenifca
12:40
lenifca
12:40
1441 b949 500
Reposted frompiehus piehus viabadblood badblood
lenifca
12:39
Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie stanie się jedynym wyjściem, jakie masz.
— Agnés Ledig
Reposted fromxalchemic xalchemic viabadblood badblood
lenifca
12:39
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viabadblood badblood
lenifca
12:38
7276 67ec 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabadblood badblood
lenifca
12:37
4997 bd80 500
Reposted fromwagabunda wagabunda viabadblood badblood
12:37
0987 6f21 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl